Zakup lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pomorze informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672), zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Pomorze, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

 1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
 2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
 3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Ponadto:

 1. w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na zalesienie),
 2. sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),
 3. granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

 

W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia, należy przygotować:

 • wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną,
 • wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony do zalesienia,
 • oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia,
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
 • oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych,
 • ustaloną wartość rynkową odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z nadleśnictwem pod nr tel. (87) 516-57-80; e-mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl