Asset Publisher Asset Publisher

urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśniczy prowadzi racjonalną gospodarkę leśną, tak by zachować zasoby leśne dla przyszłych pokoleń ludzi w stanie lepszym niż dotychczas, chronić te zasoby i dążyć do ich powiększenia.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska. Obowiązek wykonania planu ciąży na Dyrektorze RDLP.

Prace trwają z reguły około dwóch lat. Dotyczą one inwentaryzacji zasobów przyrodniczych tj. drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od rozpoznania gleb, ich żyzności, wszystkich warstw roślinnych w lesie tj. runa, podszytu, podrostu, wreszcie pomiaru elementów poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach. Z zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się odpowiednie dokumenty jak opisy taksacyjne lasu, szereg rejestrów , tabel, map, które po rozważaniach w kwestii zasadności projektowanych wskazań gospodarczych, przedstawia się Ministrowi Środowiska do akceptacji.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Bardzo istotną sprawą jest optymalizacja cięć pielęgnacyjnych oraz konieczność przebudowy dojrzałych drzewostanów w sposób nie umniejszający „kapitału produkcyjnego na pniu" to jest w sposób umożliwiający zachowanie lasu przyszłym pokoleniom.

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest wprowadzony ustawowo od roku 1997 program ochrony przyrody nadleśnictwa. Program zawiera inwentaryzację walorów przyrodniczych oraz historyczno – kulturowych nadleśnictwa w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa. Wszechstronna charakterystyka walorów krajobrazowych pozwoli określić możliwości i kierunki rozwoju turystyki na terenie nadleśnictw. Stanowi cenny materiał służący edukacji przyrodniczo leśnej społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży. W programie opisane zostały zagrożenia ze strony czynników abiotycznych, biotycznych a zwłaszcza antropogenicznych mogących mieć wpływ na środowisko przyrodnicze.

Sporządzony projekt planu urządzenia lasu, wykłada się do publicznego wglądu na okres dwóch tygodni. Ogłoszenie o terminie wyłożenia publikowane jest w lokalnej gazecie i na stronach internetowych RDLP i nadleśnictwa. Każdy mieszkaniec społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz instytucji może wnieść uwagi w zakresie opisu stanu lasu i prac gospodarczych w lesie zaprojektowanych w planie.

Podstawowe części składowe planu to:

1.     Opisanie ogólne ( tom I ),

2.     Program Ochrony Przyrody

3.     Opisy taksacyjne lasu ( tom 2)

4.     Wykazy projektowanych cięć rębnych i drzewostanów przedrębnych.

5.     Materiały kartograficzne

 

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Poniżej znajdują się projekt PUL na okres 2023 - 2032.