O nadleśnictwie

Położenie, historia, organizacja oraz projekty unijne.

Zasoby leśne

Drzewostany nadleśnictwa wg. gatunków panujących tworzy głównie sosna z udziałem 89,9%, świerk panuje w 5,9% drzewostanów, dąb 0,8 %, brzoza 0,8%, olsza 2,3% a pozostałe gatunki 0,3% na powierzchni leśnej.

Hodowla lasu

Zgodnie z przyjętymi uwarunkowaniami prawnymi, celem gospodarstwa leśnego jest kształtowanie lasu wielofunkcyjnego, trwałego, ekologicznie zrównoważonego, a zatem zbudowanego zgodnie z prawami rządzącymi ekosystemami leśnymi. W hodowli i urządzaniu lasu przyjmuje się, że celem długookresowym jest model drzewostanu dojrzałego.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego oraz pozyskanie choinek.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśniczy prowadzi racjonalną gospodarkę leśną, tak by zachować zasoby leśne dla przyszłych pokoleń ludzi w stanie lepszym niż dotychczas, chronić te zasoby i dążyć do ich powiększenia.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawują Starostwa Powiatowe w Sejnach i Augustowie.