Asset Publisher Asset Publisher

łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem gospodarki łowieckiej prowadzonej w Nadleśnictwie Pomorze wyznaczonym art. 3 ustawy Prawo łowieckie jest:

  1. Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.
  2. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.
  3. Uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego.
  4. Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Zasady gospodarki łowieckiej określają sferę działalności łowieckiej w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny. Gospodarka ta prowadzona jest w obwodach łowieckich przez ich dzierżawców lub zarządców w oparciu o:

  • roczne plany łowieckie sporządzone przez dzierżawców lub zarządców obwodów po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta  miasta) i zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, a w obwodach niewydzierżawionych po zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji PGL LP;
  • wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzone przez dyrektorów regionalnych dyrekcji PGL LP w uzgodnieniu z marszałkiem województwa i Polskiego Związku Łowieckiego.

 Na terenie Nadleśnictwa Pomorze gospodarkę łowiecką prowadzą trzy koła łowieckie gospodarujące na sześciu obwodach łowieckich.