Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Drzewostany nadleśnictwa wg. gatunków panujących tworzy głównie sosna z udziałem 89,9%, świerk panuje w 5,9% drzewostanów, dąb 0,8 %, brzoza 0,8%, olsza 2,3% a pozostałe gatunki 0,3% na powierzchni leśnej.

Nadleśnictwo Pomorze w liczbach1)

  • Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 380,40 km2
  • Lesistość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pomorze 48,75 %
  • Zasoby drzewne wg. PUL 4,87 mln m3
  • Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 322 m3/ha
  • Przeciętny wiek drzewostanów nadleśnitwa 72 lata.

Grunty zarządzane przez nadleśnictwo:

  • Powierzchnia ogólna nadleśnictwa2) - 15946,46 ha w tym:
    • Powierzchnia gruntów leśnych - 15635,50 ha
    • Powierzchnia gruntów nieleśnych - 310,96 ha

Drzewostany:1)
Lasy Nadleśnictwa Pomorze porastają głównie drzewostany iglaste zajmujace 95,8% powierzchni leśnej oraz niewielki udział stanowią drzewostany liściaste 4,2%.

Gatunkami panującymi jest sosna zajmująca 89,93% powierzchni leśnej, która dominuje głównie na siedliskach borowych tj.: bór świeży, bór bagienny, bór mieszany świeży bór mieszany wilgotny a także na siedlisku lasu mieszanego świeżego. Drugim istotnym gatunkiem jest świerk zajmujący 5,93% powierzchni leśnej na siedliskach lasu mieszanego wilgotnego, lasu mieszanego bagiennego, lasu świeżego oraz lasu wilgotnego.
Pozostałe liściaste gatunki panujace to: olsza 2,28% dąb 0,78%, brzoza 0,78 i inne 0,3%.

    
Udział gatunków rzeczywistych:
 sosna 80,2%
 świerk 11,8%
 brzoza 3,0%
 olsza 2,4%
 dąb 1,5%
 pozostałe 1,1%
 

Zróżnicowanie wiekowe:
Zróżnicowanie wiekowe lasów nadleśnictwa jest znaczne. Największy udział mają drzewostany IVa klasy wieku (61-70 lat), a następnie drzewostany klasy IIIb (51-60 lat) oraz Va (81-90). Stanowią one odpowiednio 17,1%, 14,9% oraz 13,5% powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej. Drzewostany najmłodsze do 40 lat (uprawy, młodniki i drągowiny), zajmują 13,6% powierzchni. Udział drzewostanów w klasie odnowienia i klasie do odnowienia, jest niewielki i wynosi 2,1%. Drzewostany starsze, powyżej V klasy wieku zajmują 12,8% powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej.

Typy siedliskowe lasu:1)

Dominujacymi typami siedliskowymi w nadleśnictwie są siedliska borowe (bory 34,10%, bory mieszane 49,42%) oraz siedliska lasowe (lasy mieszane 13,13%, lasy 3,35%).

Przyjmując za kryteria różne warunki wilgotnościowo-troficzne, siedliska nadleśnictwa zajmują:

   świeże - 90,11 % powierzchni 13643,69 ha
   wilgotne - 1,83 % powierzchni 277,58 ha
   bagienne - 7,83 % powierzchni 1184,88 ha
   zalewowe - 0,23 % powierzchni 35,24 ha


 

 

1)Dane z PUL Nadlesnictwa Pomorze sporządzonego aktualne na dzień 01.01.2023 r.
2)Dane aktualne na dzień 22.03.2024 r.