Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin korzystania z wiaty edukacyjnej

 1. Właścicielem wiaty edukacyjnej jest Nadleśnictwo Pomorze, Pomorze 8G, 16-506 Giby (tel. 87 516 57 80).

 2. Wiata, jako miejsce edukacji przyrodniczo leśnej oraz miejsce spotkań o charakterze wypoczynkowym służy osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.

 3. Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

 4. Korzystanie z wiaty jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji i otrzymaniu zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze.

 5. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy. Dorośli korzystają z wiaty na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.

 6.  Korzystający z wiaty zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej.

 7. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

 8. Korzystanie z ognia musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:

- rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu, utrzymywaniu i gaszeniu;

- po zakończeniu pobytu pod wiatą należy upewnić się o skutecznym wygaszeniu palenisk;

- zabrania się pozostawiania palenisk bez nadzoru;

- zapewnienie materiałów do palenia ognia leży w gestii korzystających z wiaty (chyba, że ustalono inaczej).

 1. Nadleśnictwo Pomorze nie zaleca przebywania pod wiatą w czasie burz i silnych wiatrów i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich skutki - decyzję o pozostaniu pod wiatą podczas złych warunków atmosferycznych korzystający z niej podejmują na własną odpowiedzialność.

 2.  Nadleśnictwo Pomorze nie odpowiada za ukąszenia korzystających z wiaty edukacyjnej przez owady i zwierzęta oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami, a także za powstałe alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.

 3. Zabrania się niszczenia lub używania infrastruktury i wyposażenia wiaty edukacyjnej w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

 4. Zabrania się niszczenia drzew i krzewów (wchodzenia na drzewa, ścinania, łamania gałęzi itp.) oraz płoszenia, łapania i zabijania dzikich zwierząt.

 5. Przebywający pod wiatą zobowiązani są do kulturalnego zachowania, niezagrażającego bezpieczeństwu ludzi, zwierząt oraz infrastrukturze obiektu.

 6. Korzystający z wiaty zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku w trakcie pobytu oraz do zabrania ze sobą swoich śmieci.

 7. Korzystający z wiaty zobowiązani są do korzystania z udostępnionych toalet typu TOITOI oraz pozostawienia po sobie czystości.

 8. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury, nieporządek lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Pomorze: tel. 87 516 57 80, przed rozpoczęciem korzystania z wiaty.

 9. Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.

 10. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do zaleceń pracowników Nadleśnictwa Pomorze.

 11. Miejsce parkowania pojazdów należy ustalić podczas rezerwacji wiaty w nadleśnictwie lub z odpowiedzialnym terenowo leśniczym.

 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli oraz wchodzenia do pobliskiego basenu retencyjnego.

 13. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu obiektu oraz ogólnych zasad BHP.