Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów

 1.  Regulamin określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Pomorze.

 2. Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 3. Miejsca postoju pojazdów są dostępne we wszystkie dni w roku.

 4. 5Miejsca postoju pojazdu nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystająca z obiektu.

 5.  Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.160).

 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektu obowiązują zasady i przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.160).

 7.  Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

 8. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:

a. Mycia, sprzątania, nieawaryjnej naprawy pojazdu,

b. Zaśmiecania terenu,

c. Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie obiektu,

d. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z obiektu innym użytkownikom,

e. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych,

f. Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze,

g. Puszczania luzem zwierząt domowych,

h. Rozstawiania namiotów,

i. Pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny,

j. Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu,

 1.  Należy korzystać z wyposażenia obiektu w sposób zgodny z przeznaczeniem.

 2.  Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego z miejsc postoju pojazdów lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

 3.  Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa tel. 87 516 57 80 (mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl).