Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT PEFC - SPROSTOWANIE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że pojawiające się na stronach internetowych, m.in. na portalu Drewno.pl, wpisy mówiące o utracie przez RDLP w Białymstoku certyfikatu PEFC są całkowicie nieprawdziwe.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada certyfikat PEFC o numerze CSL/722/2017 ważny od 14 listopada 2017 roku do 13 listopada 2020 roku, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP.

Rada PEFC w Genewie wyraziła zaniepokojenie sytuacją w Leśnym Kompleksie Promocyjnym (LKP) Puszcza Białowieska w kontekście postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednocześnie zobowiązała UDT-CERT, jednostkę certyfikującą obecnie RDLP w Białymstoku, do przeprowadzenia analizy zaistniałej sytuacji. Analiza taka odbywa się w ramach audytu sprawdzającego i nie powoduje automatycznej utraty certyfikatu.

Należy zaznaczyć, że przeprowadzony w październiku 2017 roku audyt, był kolejnym audytem gospodarki leśnej w systemie PEFC prowadzonym na terenie nadleśnictw LKP Puszcza Białowieska. Poprzedni, przeprowadzony w październiku 2016 roku, przez inny podmiot certyfikujący (SGS Polska), również nie wykazał niezgodności z kryteriami PEFC.

Obecnie na terenie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwa Białowieża, Browsk, Hajnówka wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska prowadzone są prace związane jedynie z zachowaniem bezpieczeństwa publicznego zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 


certyfikacja

Nadleśnictwo Pomorze informuje, iż prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami FSC® oraz PEFC.

 Celem jej działalności jest popularyzacja gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach uwzględniających oprócz aspektów ekonomicznych również społeczne i przyrodnicze. Ten certyfikat ma większość jednostek LP. Na produktach leśnych (najczęściej drzewnych), które pochodzą z tych lasów, umieszczane jest logo systemu FSC®.

Forest Stewardship Council®(Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, FSC®) jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych. Certyfikowanych w tym systemie obecnie jest 197 817 395 ha na świecie.

Lasy zarządzane przez 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat FSC® o numerze SGS-FM/COC- 008962, potwierdzający prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i produkcji surowca drzewnego zgodne ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC®. Obecny certyfikat FSC® został wydany 11 sierpnia 2016 r. w programie Qualifor, przez SGS - jednostkę posiadająca akredytację ASI. Certyfikat ważny jest do 10 sierpnia 2021 roku. Powierzchnia lasów RDLP objęta certyfikatem FSC® wynosi 572 332,60 ha. Certyfikacji w systemie FSC® poddane jest 28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku, w tym Nadleśnictwo Pomorze.

Certyfikat FSC® oznacza, że lasy RDLP w Białymstoku są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC. 

 

Lasy zarządzane przez 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1.

 

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Mając na względzie dobro przyrody, zachowanie jej dotychczasowego stanu w niepogorszonym stanie oraz kierując się potrzebą jak najlepszego poznania różnorodności biologicznej naszych lasów, Nadleśnictwo Pomorze prowadzi stały i systematyczny monitoring przyrodniczy. Jego wyniki umożliwiają podejmowanie celowych działań ochronnych oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej z poszanowaniem i zabezpieczeniem tych elementów środowiska, które wymagają stałej kontroli i opieki człowieka.

W związku z dużą powierzchnią lasów należących do PGL LP w zarządzie nadleśnictwa, oraz dużym prawdopodobieństwem nie wyśledzenia na bieżąco wszystkich zmian zachodzących w biocenozach leśnych przez służbę terenową, prosimy o zgłaszanie informacji o znalezionych drzewach dziuplastych oraz spotkanych/znalezionych gatunkach chronionych.

Systematyczne i bezzwłoczne informowanie nadleśnictwa zdecydowanie polepszy efektywność prowadzonego monitoringu i przyczyni się do zwiększenia skuteczności ochrony gatunków chronionych i ich siedlisk.

Dla przejrzystości danych i posiadania jak najpełniejszych informacji o Państwa spostrzeżeniach, prosimy przekazywać wypełnione formularze do biura nadleśnictwa lub odpowiednim terytorialnie leśniczym.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji, 03.12.2019 r.