Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają ten fakt uzyskane przez RDLP w Białymstoku międzynarodowe certyfikaty:

  1. FSC® (Forest Stewardship Council®) - Certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej uzyskany
    11 sierpnia 2021 r, który jest ważny do 10 sierpnia 2026 roku.
  2. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) - certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej, wznowiony na kolejne 3 lata, ważny do 13 listopada 2023 roku.

Nadleśnictwo Pomorze informuje, iż prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami FSC® oraz PEFC.

Posiadanie tych certyfikatów gwarantuje prowadzenie całej gospodarki leśnej zgodnie z normami i przyjętymi procedurami, z jednoczesnym zapewnieniem szeroko rozumianej ochrony środowiska przyrodniczego. Każdy wytworzony produkt, każda usługa, to świadczenie na wysokim, europejskim poziomie.

Celem tej działalności jest popularyzacja gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach uwzględniających oprócz aspektów ekonomicznych również społeczne i przyrodnicze. Ten certyfikat ma większość jednostek LP. Na produktach leśnych (najczęściej drzewnych), które pochodzą z tych lasów, umieszczane jest logo systemu FSC®.

FSC®

Forest Stewardship Council® (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej) jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych. Certyfikowanych w tym systemie obecnie jest 197 817 395 ha na świecie.

Lasy zarządzane przez 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat o numerze: SGSCH-FM/COC-008962, kod licencji: FSC®-C168369 potwierdzający prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i produkcji surowca drzewnego zgodne ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC®.

Obecny certyfikat FSC® został wydany 11 sierpnia 2021 r. w programie Qualifor, przez SGS - jednostkę posiadająca akredytację ASI. Certyfikat ważny jest do 10 sierpnia 2026 roku.

Powierzchnia lasów RDLP objęta certyfikatem FSC wynosi 572 332,60 ha. Certyfikacji w systemie FSC® poddane jest 28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku, w tym Nadleśnictwo Pomorze. Certyfikat FSC® oznacza, że lasy RDLP w Białymstoku są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Lasy zarządzane przez 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1.

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

 

Monitoring przyrodniczy

Mając na względzie dobro przyrody, zachowanie jej dotychczasowego stanu w niepogorszonym stanie oraz kierując się potrzebą jak najlepszego poznania różnorodności biologicznej naszych lasów, Nadleśnictwo Pomorze prowadzi stały i systematyczny monitoring przyrodniczy. Jego wyniki umożliwiają podejmowanie celowych działań ochronnych oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej z poszanowaniem i zabezpieczeniem tych elementów środowiska, które wymagają stałej kontroli i opieki człowieka.

W celu zwiększenia skuteczności identyfikacji cennych obiektów przyrodniczych tj.: spotkanych lub znalezionych gatunków chronionych czy wystąpienie drzew dziuplastych prosimy o zgłaszanie powyższych informacji  na wypełnionych formularzach do siedziby biura nadleśnictwa. Wzór formularzy zamieszczony jest na końcu niniejszego artykułu.

Systematyczne i bezzwłoczne informowanie nadleśnictwa zdecydowanie polepszy efektywność prowadzonego monitoringu i przyczyni się do zwiększenia skuteczności ochrony gatunków chronionych i ich siedlisk.