Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

POMNIKI PRZYRODY

            W granicach Nadleśnictwa Pomorze znajdują się 42 zaewidencjonowane pomniki przyrody.

            Za pomnik przyrody w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody uznaje się pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

            Na omawianym obszarze dominującą formą ochrony pomnikowej, są pojedyncze drzewa. Przy wyborze drzew, decydujący może być wyróżniający je ich sędziwy wiek, niezwykły kształt, piękno pokroju lub wielkość. O objęciu ochroną, poza ponadprzeciętnymi wymiarami, może również zdecydować występowanie drzewa na granicy lub poza granicą naturalnego zasięgu danego gatunku.

            Ochronie podlegają również dzieła sztuki ogrodniczej (parki) oraz elementy mające znaczenie dla piękna krajobrazu (np. aleje).

            W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa występują 42 pomniki przyrody, w tym: - 26 pojedynczych drzew - 7 grup drzew - 1 grupa krzewów - 8 pojedynczych głazów narzutowych narzutowych.

                Spośród wymienionych pomników 22 zlokalizowane są na gruntach nadleśnictwa, są to: cztery grupy drzew oraz 18 pojedynczych drzew pomnikowych. Większość z nich to okazałe dęby szypułkowe Quercus robur oraz sosny zwyczajna Pinus sylvestris. Ich stan wg danych nadleśnictwa określany jest jako dobry.