Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Lasy ważne społecznie

Lasy Państwowe podejmują ważne kroki w kierunku usystematyzowania problemu lasów wokół dużych miast i tych terenów, wobec których wyrażane są oczekiwania zmniejszenia pozyskiwania drewna, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej czy organizacji imprez masowych. Decyzja wydana przez kierownictwo LP wskazuje na potrzebę wyznaczania takich terenów i modyfikowania zasad ich zagospodarowania.

Niniejszą kwestię reguluje Zarządzenie nr 58/2022 Dyrektora Generalnego z dnia 05.07.2022 w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych".

Zasady gospodarowania w takich lasach stawiają jako priorytet ich trwałość, bezpieczeństwo odwiedzających i utrzymanie walorów krajobrazowych. Co ważne – nie sprowadzą lasów do roli podmiejskich parków czy niedostępnych dla rekreacji rezerwatów. W takich lasach nadal będą realizowane prace leśne, ale w sposób jak najbardziej zindywidualizowany, z minimalnym udziałem zrębów.

 

Nowa kategoria – lasy o zwiększonej funkcji społecznej

- Lasy o zwiększonej funkcji społecznej to takie obszary powierzchni lasów, które są wykorzystywane do rekreacji przez społeczeństwo.

- W tej kategorii będziemy ujmować obszary lasów, które są użytkowane rekreacyjnie w sposób zrównoważony lub intensywny.

- Powierzchnie lasów o zwiększonej funkcji wyznacza się w okolicy dużych miast, osiedli oraz na terenach uzdrowiskowych i w rejonach wypoczynkowych oraz miejscach częstego przebywania ludzi.

- Obszary lasów o zwiększonej funkcji społecznej wyznacza się w uzgodnieniu z mieszkańcami oraz z lokalnymi samorządami i osobami zainteresowanymi.