Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Konsultacje "Lasów o zwiększonej funkcji społecznej"

Nadleśnictwo Pomorze zaprasza dnia 21 grudnia 2022 o godz. 12:00 na spotkanie, które odbędzie się na Sali Narad Nadleśnictwa Pomorze, Pomorze 8G, 16-506 Giby, w celu przeprowadzenia konsultacji wyznaczanych obszarów lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Pomorze.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów samorządów społecznych, lokalnej społeczności oraz lokalnych organizacji zaangażowanych w problematykę leśną. Jego ideą  jest zainicjowanie dialogu społecznego w okresie sporządzania nowego planu urządzenia lasu, a wypracowane w trakcie spotkań i konsultacji uwagi uwzględnione w przyszłym PUL.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną podstawy prawne i wyznaczanie lasów ważnych społecznie. Prezentacja obejmie przyjęte założenia w szczególności zostaną zaprezentowane rozwiązania związane ze społecznym wykorzystywaniem lasów.

Poddane dyskusji będą lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie, tereny leśne w bezpośrednim  sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych, wsi letniskowych a także lasy przyległe do Miasta Sejny oraz inne potrzeby społeczeństwa wynikłe podczas rozmów.

Głównym założeniem spotkania jest poddanie konsultacjom wyznaczonych obszarów, które uzyskają statut „Lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a także sposobu ich zagospodarowania.  

Priorytetem stawianym podczas wyznaczania lasów o zwiększonej funkcji społecznej są kategorie: zachowanie trwałości lasu, bezpieczeństwa publicznego, pożarowego a także walory krajobrazowe. Następstwem tych ostatnich są takie zasady gospodarowania, które nie powodują nagłych zmian w krajobrazie.

Konsekwencją wypracowanych konsultacji dotyczących lasów społecznych ma być przede wszystkim jak najbardziej elastyczne podejście do kwestii zagospodarowania lasu, sprowadzające się do tego aby kompleksy leśne były dla lokalnych społeczności jak najbardziej atrakcyjnym miejscem rekreacji. Spotkanie ma na celu także uwzględnienie różnorodnego charakteru potrzeb społecznych m.in.: ograniczenie stosowania wycinki lasów zrębem zupełnym i preferowanie cięć odnowieniowych pozwalających na większe zróżnicowanie gatunkowe struktury lasu, wprowadzanie zabiegów gospodarczych nakierowanych na poprawę stanu zdrowotnego i zróżnicowanie struktury lasu, uwzględnienie w szerszym udziale procesów odnowienia naturalnego lasu oraz wykonywania prac gospodarczych w okresie minimalnego ruchu rekreacyjnego.

Szczegółowe informacje o lokalizacji powierzchni lasów o zwiększonej funkcji społecznej dostępne są w materiałach umieszczonych poniżej.