Informacja o konsultacjach społecznych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF i ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Pomorze informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF oraz ekosystemów referencyjnych znajdujących się na terenie nadleśnictwa.

Konsultacje ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnej wartości (HCVF) odbywają się w oparciu o Zasadę 6, 9 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce tj.:

  • 6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie;
  • 6.4.2. Zarządzający lasami dużej powierzchni: wybór obszarów leśnych objętych ochroną według wymagań z punktu 6.4.1., będzie prowadzony w oparciu o rozpoznanie kluczowych walorów biologicznych między innymi poprzez konsultacje z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.
  • 9.2.1. Zarządzający lasami o dużej powierzchni: w celu zidentyfikowania lasów o szczególnej wartości ochronnej prowadzi się konsultacje z miejscowymi stronami zainteresowanymi, uwzględniając przedstawicieli przyrodniczych organizacji pozarządowych.

„Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce” dostępnych na stronie internetowej
FSC-Polska: https://pl.fsc.org/pl/dokumenty

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem obszarów HCVF, zapraszamy do konsultacji. Szczegółowe informacje o lokalizacji i powierzchni lasów zaliczonych do kategorii HCVF i ekosystemów referencyjnych dostępne są w materiałach umieszczonych poniżej.

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 30 dni od daty ogłoszenia.