Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat w sprawie korekty materiałów

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu zbierania uwag dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna

KOMUNIIAT Z DNIA 07.06.2024r.

w sprawie wydłużenia terminu zbierania uwag dotyczących  propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że po weryfikacji danych dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna, niezbędne korekty zostały naniesione w następujących nadleśnictwach: Supraśl, Knyszyn, Dojlidy, Waliły, Czarna Białostocka, Żednia, Krynki, Augustów, Borki, Czerwony Dwór, Gołdap, Głęboki Bród, Pomorze, Płaska, Suwałki, Rajgród oraz Szczebra.

Skorygowane dane zostały opublikowane na stronach internetowych właściwych jednostek.

W przypadku nadleśnictw nie wymienionych powyżej dane podane do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2024r. nie uległy zmianie.

W związku z zaistniałą sytuacją, w przypadku wszystkich nadleśnictw, przedłużamy termin zgłaszania uwag/wniosków do dnia 11 czerwca 2024r.

Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się w linku.

----------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
w sprawie korekty materiałów dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna opublikowanych na stronach nadleśnictw  w dniu 03.06.2024r.

Informujemy, że w związku z zaistniałą koniecznością weryfikacji opublikowanych zestawień i map, wynikającą ze zgłoszonych błędów, dokumenty te po analizie i naniesieniu stosownych korekt, zostaną ponownie opublikowane.

Przewidywany termin publikacji skorygowanych dokumentów to 07.06.2024r.
Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

----------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
w sprawie możliwości zgłaszania uwag do  propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że realizując polecenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26.04.2024r. przedłoży do wiadomości publicznej propozycję aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna.

Uwagi do proponowanej listy obszarów, będzie można zgłaszać w terminie od dnia 3 do 7 czerwca 2024 r., po jej opublikowaniu na stronach internetowych nadleśnictw.

Wnioski/uwagi będzie można przesyłać na adres mailowy konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie danego nadleśnictwa. Informujemy jednocześnie, że przyjęty tryb zbierania uwag, w zakresie o którym mowa powyżej, jest rozwiązaniem służącym przygotowaniu materiałów do dalszego procedowania na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, informuje, iż Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok  tel.: 85 748 18 00, e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl , zwana dalej Administratorem, dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej; wymiany korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej, w tym przyjmowania pism, zgłoszeń, zapytań i wniosków w formie elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani praw znajduje się pod adresem: https://www.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/rodo